1 .כללי

1.1 השימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והכוללים את מדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות”). תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין האתר. ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה הצהרה על הבנת תוכנו, קבלת התנאים המופעים והסכמה כי לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר.

2.1 בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:

1.2.1 פעולה/שימוש- גלישה באתר וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים בהתאם להוראות תקנון זה.

2.2.1 משתמש- אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר “איש שטח”.

3.2.1 לקוח- אדם ו/או גוף הגולש באתר ומבצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות.

4.2.1 קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

5.2.1 העסק – מפעילי/בעלי האתר e-shetach.co.il ,א.ע.א אור טכנולוגיות בע”מ

3.1 החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.

4.1 הסכם זה פונה לגברים ונשים כאחד וניסוחו בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד.

2 .תנאים לשימוש באתר

1.2 לקוח המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן.

1.1.2 אדם שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית.

2.1.2 בעל כרטיס אשראי תקף של חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל, ושהונפק בישראל.

3.1.2 בעל כתובת ותא דואר אלקטרוני, להלן דוא”ל , ברשת האינטרנט.

4.1.2 רשום באתר. ההרשמה לאתר מחייבת את קריאתו של תקנון זה עד תומו ובעיון. אם תנאי מתנאיו של תקנון זה אינם נראים למשתמש, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

5.1.2 ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור החברה, ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.

6.1.2 מתחייב בזאת שלא לבצע פעולה אשר מהותה חשיפת פרטי המשתמש שלו ופרטי כרטיס האשראי שלו בצורה כלשהי באתר.

7.1.2 המשתמש ו/או הלקוח מתחייב בזאת שלא לבצע פעולה שמהותה חשיפת פרטים כלשהם של משתמש אחר.

8.1.2 המשתמש ו/או הלקוח מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בבעליו ו/או בתוכנו והוא מקבל עליו את תקנון האתר ואת כל האמור בו.

9.1.2 הקלדת הנתונים על-ידי הלקוח כמוה כהתחייבות של הלקוח לרכוש את המוצר ולשלם לבעלי האתר את מחירו הנקוב באתר. הלקוח מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הלקוח.

10.1.2 השימוש באתר ומסירת פרטי המשתמש, מהווים גם הסכמה מודעת לקבלת דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), אותם שולח העסק למשתמשים שנרשמו אליו אחת לתקופה, בין אם מופיעה בכותרת המילה “פרסומת” ובין אם נשמטה ממנו. בכל הודעה שכזו מופיע גם קישור להסרה, ככל שהמשתמש יבחר להסיר את שמו ולא להמשיך ולקבל הודעות מן העסק.

2.2 למידע על אבטחת הנתונים באתר יש לקרוא את “אבטחת נתונים”.

3 .חשבון חבר מועדון

1.3 לקוח העושה שימוש באתר חייב להירשם כחבר מועדון, ולפתוח חשבון משתמש.

2.3 המשתמש ו/או הלקוח הנו האחראי היחידי לשמירת סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו, לשמירת גישה מוגבלת לחשבונו, והוא מסכים ומקבל אחריות לכל הפעילויות שיתבצעו ו/או מופיעות תחת החשבון שלו.

3.3 האתר, מפעיליו ובעליו שומרים לעצמם את הזכות לסרב לשרת בעל חשבון, להקפיא ו/או למחוק חשבון, להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנה מחשבון ספציפי על פי שיקולים בלעדיים לאתר ולחברה.

4.3 חשבון החברות ישמש כאסמכתא מקובלת על הצדדים לביצוע פעולות על ידי המשתמש באתר.

5.3 לצורך ביצוע רכישה/פעולה יצטרך הלקוח להזין לאתר את כל הפרטים הנדרשים בחשבון ובפרטי התשלום.

6.3 על פי החוק במדינת ישראל הלקוח אינו חייב לספק פרטים אלה, אך בלעדיהם לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים/שירותים באתר.

7.3 בעצם ההרשמה למועדון, או הקניה באתר, מסכים הלקוח כי לא יהיו לו תביעות בעקבות תיקון מס` 40 בחוק התקשורת (בזק ושידורים) שנכנס לתוקפו ביום 08.12.1 והוא מאשר לבעלי האתר לשלוח לו מידע פרסומי אודות הנעשה באתר לחשבון הדוא”ל בעזרתו נרשם.

8.3 ניתן לבצע הסרה מרשימת הדיוור האמורה בסעיף הקודם בכל רגע, בצרופה הנמצאת ברשימת הדיוור.

4 .איכות הנתונים

1.4 איכות נתוני הלקוח

1.1.4 האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הלקוח תחול עליו, והלקוח יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שנקלטו ויופיעו באתר יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הלקוח.

2.1.4 במקרה והלקוח טעה והזין נתונים שגויים בחשבונו, ובעקבות טעות זו בוצע משלוח כושל ללקוח, יחויב הלקוח בדמי המשלוח ובדמי הטיפול המהווים 5% מערך המוצר.

3.1.4 במקרה בו נתוני כתובת הלקוח לא היו מדויקים דיים, תוכל החברה, על-פי שיקול דעתה, לספק את המשלוח לנקודות איסוף מרכזית כגון סניף דואר ו/או חברות משלוחים. במקרים אלה הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין שינוי סוג המשלוח.

2.4 איכות נתוני רכישה באתר פועלות מערכות האוספות ושומרות את פרטי הפעולות אותן מבצע הלקוח. איסוף פרטים זה מאפשר לחברה לספק את המוצרים והשירותים, אשר בהם מעוניין הלקוח. הואיל והאתר אינו חסין לחלוטין מתקלות במערכותיו, יכול להיווצר מצב של תקלה בו לא יקלטו כל הפרטים. האתר לא יספק מוצרים שהוזמנו באם ההזמנה לא נקלטה במחשבי האתר, או שנקלטה באופן פגום ו/או חלקי, וזאת, גם אם מקור התקלה במחשבי האתר. באם לא הופיעה הודעת אישור על ההזמנה, הזמנת הלקוח לא נקלטה במחשבי האתר. במקרה זה יש לפנות טלפונית לשירות הלקוחות במספר 1-700-708022 -או לשלוח דוא”ל לכתובת: service@e-shetach.co.il ,וזאת לצורך תיקון ההזמנה. במצב תקלה, שבו לא ייקלטו פרטי הלקוח, תהיה החברה רשאית לא לספק לו את השירותים והמוצרים, וזאת ללא חובת הודעה ללקוח או פיצוי כלשהו.

3.4 איכות נתוני המוצרים והשירותים

1.3.4 תיאור המוצרים ומחירם הינם אלו המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד, והתמונות המופיעות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

2.3.4 .המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד (למעט במקרה המפורט בסעיף 6.5 בהמשך) וכוללים מע”מ.

3.3.4 במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים ו/או השירותים כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר, נתוני היבואן/יצרן וכיו”ב, תהיה החברה רשאית לבטל את הפעולה/הרכישה. במקרה ביטול רכישה ו/או ביטול פעולה כל שהיא, על-ידי החברה, יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי ע”י עובד החברה אשר ייצור קשר טלפוני עם הלקוח.

5 .הזמנות מוצרים וביצוע רכישות

1.5 את כל ההזמנות ניתן לבצע בצורה מקוונת דרך האתר או בטלפון ב 1-700-708022 .-בביצוע הזמנה בצורה מקוונת תעברו תהליך רישום ותשלום מאובטחים ועד לנקודה בה תלחצו על `בצע רכישה` בדף הסופי של תהליך ההזמנה תוכלו להוסיף/לתקן/למחוק כל פריט שהכנסתם לסל שלכם.

2.5 עם סיום תהליך ההזמנה על-ידי הלקוח ורישומה במערכת, תופיע הודעה המציינת כי ההזמנה נקלטה במערכת ויישלח דואר אלקטרוני לאישור קבלת ההזמנה לכתובת הלקוח. הטיפול בהזמנה יחל לאחר קבלת אישור מהימנות הפרטים האישיים של המזמין ואישור חברת כרטיסי האשראי, אולם החיוב בפועל יתבצע ביום המשלוח.

3.5 פרטי הפעולה כמו שמופיעה ברישומי האתר, תהיה כהזמנה סופית ותהווה כעסקה ו/או כהזמנה בכתב ובחתימת הלקוח, למעט מקרה בו הלקוח מעדכן על שינוי בטרם יציאת המשלוח, עדכון כתובת משלוח יתבצע טלפונית , ניתן לשלוח את העדכון בדוא”ל או דרך טופס “צור קשר” באתר, אך חובת הלקוח היא לוודא את קבלת השינוי טלפונית. רישום פרטי פעולת ההזמנה יהיה קביל על הצדדים כפעולה מסחרית לכל דבר ועניין.

4.5 זמן הטיפול בהזמנה כפוף להימצאות המוצרים במלאי ו/או לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתם כגון אספקתם על-ידי צד שלישי, אריזה, כיוון וכולי, אך לא יעלה על 14 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה, למעט מקרה בו הלקוח יעודכן אחרת.

5.5 באחריותו של הלקוח לדאוג כי יהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציין בפרטיו. כמו-כן, החברה לא תהייה אחראית על עיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים.

6.5 מוצרים מיוחדים , בין אם בשל מחירם הגבוה ובין אם בשל גורמים שונים אחרים אינם נמצאים “על המדף” ומצריכים הזמנה מיוחדת, ספציפית, מאת היצרן בחו”ל, שתעשה רק לאחר הזמנת המוצר. במקרה כזה, יהיה הדבר מסומן ומובהר בדף המוצר באתר. למוצרים כאלו יהיו זמני אספקה ארוכים יותר, והם ימכרו ללקוח כשירות מיוחד הניתן על ידי איששטח. מוצרים כאלו יוזמנו במיוחד, ותנאים הנוגעים למבצעים באתר ובכלל – לא יחולו עליהם.

7.5 אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר ללקוח את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה, מבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה.

8.5 החברה רשאית לבטל על דעתה עסקה אשר בה נמכרים מוצרים היכולים לשמש לדעתה לביצוע פשע כלשהו.

6 .תשלום

1.6 אישור הפעולה של הלקוח באתר מותנה באישור מצד חברת כרטיסי האשראי שדרכה התחייב לבצע את הרכישה.

2.6 הונאת כרטיס אשראי היא בלתי חוקית ותוביל לתביעה בכל המקרים.

3.6 במידה ופריט כלשהו בהזמנה של הלקוח חסר במלאי, אנחנו ניצור קשר עם הלקוח על מנת להסביר את המצב ולאשר באם ירצה לבטל את ההזמנה או לבצע הזמנה חדשה עם פריטים הקיימים במלאי.

4.6 התשלום כולל את מחיר המוצרים ו/או השירותים ובתוספת הוצאות משלוח וטיפול כמפורט באתר. יודגש כי גם כאשר הכיתוב באתר הינו “משלוח חינם”, מוטלת על החברה עלות משלוח אותה היא סופגת, למעט במקרה של ביטול עסקה ו/או השבה, שאז תחושב עלותו האמיתית של המשלוח.

5.6 הבעלות על הסחורה המוזמנת באתר תועבר ללקוח בעת האספקה וזאת רק בתנאי שהתקבל תשלום מלא עבור הסחורה.

6.6 לקוח המעוניין בפריסה לתשלומים יעשה זאת בטופס ההזמנה.

7 .משלוחים

1.7 כתובת למשלוח איש שטח יכולה לשלוח את הסחורה שלכם לכל חלק בארץ. המשלוחים מתבצעים באמצעות שליח עד הבית. יש לקחת בחשבון שמשך האספקה תלוי בתדירות הגעת השליחים ליישוב שלכם.

1.1.7 בחירת הכתובת בביתכם או כתובת חלופית. על מנת להקל עליכם, תוכלו להקים חשבון ב e-shetach.co.il בו תוכלו לשמור את הכתובת המועדפת עליכם. בכך תחסכו זמן ותימנעו מטרחה של מילוי טפסים פעם נוספת בהזדמנות הבאה שתבצעו הזמנה אצלנו. במידה ותהיו מעוניינים לשלוח את הסחורה לכתובת חלופית, תוכלו לציין זאת בטופס ההזמנה כאשר תתקדם לקופה. כתובת זו יכולה להיות כתובת עסק או מגורים.

2.7 עלויות משלוח רגילות

1.2.7 החברה מבססת את עלויות המשלוחים על עלויות הנגבות ממנה על-ידי נותני השירות. עלויות אלה יועברו וישולמו במלואן על ידי הלקוח, אלא אם נמסר אחרת. רוב ההזמנות מסופקות תוך 3 עד 7 ימי עבודה. עם זאת, לעיתים אנו נתקלים בקשיים של זמינות. בנסיבות הללו, האספקה יכולה לארוך עד 14 ימי עבודה. במידה ולא נוכל לספק את ההזמנה תוך 14 ימי עבודה, ניידע אתכם באמצעות דואר אלקטרוני. במקרה בו לא יעלה בידינו ליצור קשר עמכם לשם תיאום האספקה, לא נחויב לספק את המוצר תוך 14 ימי עבודה מיום אישור ההזמנה. עלויות המשלוח נקובות בצורה פשוטה לפי גובה סכום ההזמנה שלכם. חיוב המשלוח יתבצע פעם אחת עבור כל הזמנה. אנו באיש שטח עושים מאמץ לצמצם את הפגיעה באיכות הסביבה ולכן אנו אורזים את המשלוחים בקרטונים שהתקבלה בהם סחורה. יום עבודה יספר מיום למחרת ההזמנה. ימי העבודה הם בימים א-ה לא כולל ערבי חג ולא כולל יום ו’.

2.2.7 עלויות המשלוח המעודכנות, לפי הזמנה (נכון ל-1 לינואר 2020 (הן:

– עלות שליח עד הבית – 35 ש”ח

– בהזמנות מעל 249 ש”ח, עלות המשלוח ללא תשלום

3.7 עלויות משלוח וטיפול משתנות המוצרים יארזו באופן שיהיה המתאים ביותר למוצרים המוזמנים וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה. הלקוח יחויב בעלויות הנובעות מצרכי אריזה מיוחדים ו/או ממשקל האריזה ו/או יתר נפח שהם תוצאה של אריזה מיוחד. מוצרים הדורשים הרכבה או התקנה יישלחו לא מורכבים, אלא בתוספת תשלום על הרכבה, האחריות על תיאום ההרכבה תחול על הלקוח.

8 .תוספת להזמנה

1.8 במידה והלקוח מעוניין להוסיף מוצר להזמנה, יש לפנות טלפונית לשירות הלקוחות במספר

1-700-708022-או לשלוח דוא”ל לכתובת : ההוספה לצורך service@e-shetach.co.il

2.8 לא יחול שינוי בדמי הטיפול והמשלוח, במידה ותוספת ההזמנה תגיע בטרם יציאת המשלוח.

9 .החזרות וביטולים

1.9 החזרת מוצרים תתבצע רק באישור ובתיאום מראש עם החברה, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

2.9 הלקוח יודיע טלפונית לחברה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה, למספר:

1-700-708022.-

3.9 הלקוח יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית, על כל חלקיה וסימניה, כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, לחברה, ו/או למי שהחברה תורה ללקוח להחזירם, וזאת בתוך 5 ימים מיום הודעתו. מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו ו/או נעשה בהם שימוש, לא יוכלו להיות מוחזרים.

4.9 כל הפריטים יוחזרו בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.

5.9 דמי הובלת המוצר חזרה למחסני החברה הם באחריות הלקוח. הלקוח אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן ללקוח שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב הלקוח בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה אותו בעלויות אלה. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ומשלוח ליעדים אחרים בארץ, לא יוחזרו ללקוח עלויות אלה.

6.9 במקרה של ביטול רכישה ו/או החזרת מוצר, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילם, בניכוי עלות דמי הובלת המוצר, ודמי טיפול בגובה %5 מערך המוצר או 100 ,₪ הנמוך מבין השניים, גם במקרה והלקוח לא שילם עבור המשלוח ו/או שמחיר המשלוח המוצהר באתר היה “חינם” ו/או “אפס ₪”.

7.9 במקרה וההזמנה בוטלה וטרם נשלחה, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילם במלואה.

8.9 בשאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 1-700-708022 או במייל: service@e-shetach.co.il

10 .אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

1.10 אנחנו מכבדים את הפרטיות של כל הגולשים המשתמשים באתר זה. מדיניות הפרטיות הזו מסבירה איזה מידע אנחנו אוספים מכם, כיצד אנחנו משתמשים בו וכיצד אתם יכולים לשלוט בשימוש שלנו במידע האישי שלכן. אנחנו נערוב לכך שכל המידע האישי המסופק נשמר בבטחה, בהתאם לחוק. אתר זה מכיל קישורים לאתרים אחרים. אנא היו מודעים לכך שאין אנו אחראים לשמירת הפרטיות של אתרים אלו. אנחנו מעודדים את המשתמשים שלנו לשים לב כאשר הם עוזבים את האתר שלנו ולקרוא את הצהרות הפרטיות של כל אתר שאוסף מידע אישי המאפשר זיהוי.

2.10 א.ע.א אור טכנולוגיות בע”מ היא בעליו הבלעדיים של המידע הנאסף באתר זה. אנחנו לא נמכור, נשתף, או נשכיר מידע זה לאחרים בדרכים שונות ממה שמפורט בהצהרה זו אלא אם כן נהיה זכאים או נדרש לעשות כן, או אם נאמין שפעולה כזאת הכרחית כדי להגן על זכויותינו, רכושינו, או בטחונינו האישי ושל משתמשים אחרים של אתר זה. הפרטיות שלכם היא בחשיבות עליונה בעינינו, ואנחנו מבטיחים לא למסור לעולם את פרטיכם האישיים לחברה חיצונית לשם דיוור או מטרות שיווקיות ללא הסכמתכם המפורשת.

3.10 המידע שנאסף

ייתכן ונאסוף מכם את הנתונים הבאים:

1.3.10 מידע שתספקו לנו בעת פתיחת חשבון או שינוי פרטים. לדוגמא, שמכם, כתובת, כתובות שונות למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, סיסמה, ופרטי כרטיס אשראי שיכולים לשמש בעת ביצוע הזמנה.

2.3.10 מידע שתספקו לנו בעת ביצוע הזמנה מקוונת או על ידי מילוי של טופס רישום מקוון שאנחנו יכולים לפרסם באתר. לדוגמא, שמכם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת משלוח, ופרטי כרטיס אשראי שהם הכרחיים לטיפול בהזמנה.

3.3.10 מידע שתמסרו לנו באופן וולונטרי בדואר אלקטרוני או באמצעים אחרים.

4.3.10 מידע על המחשב שלכם, כולל, כאשר ישנה אפשרות, כתובת ה-IP שלכם, מערכת הפעלה וסוג הדפדפן.

5.3.10 מידע על השימוש שלכם באינטרנט שנאסף על ידי קובץ cookie המאוחסן בכונן הקשיח של המחשב שלכם.

4.10 תיקון/עדכון של מידע אישי. במידה ופרטי הזיהוי האישיים של משתמש משתנים (כמו למשל המיקוד שלכם), או במידה ומשתמש אינו מעוניין יותר בשירות שלנו, אנחנו נשתדל לספק דרך לתקן, לעדכן או להסיר את המידע האישי של אותו משתמש שסופק לנו. ניתן לשנות פרטים בקלות דרך `עדכון פרטים` בדף “החשבון שלי” או במשלוח דואר אלקטרוני לשירות לקוחות ל service@e-shetach.co.il

5.10 צד שלישי הרשאי להשתמש במידע ייתכן ונמסור את הנתונים שלכם לצד שלישי למטרות טיפול בתשלומי אשראי וטיפול בהזמנות שלכם. ייתכן גם שנשתמש בנתונים שלכם או שנתיר לצד שלישי נבחר שימוש בנתונים שלכם כדי לספק לכם מידע על מוצרים או שירותים שעשויים לעניין אתכם או להועיל לכם, או כדי לנהל מחקר שיווקי.

הסכמתכם 10.6

במהלך ההזמנה המקוונת ו/או תהליך הרישום תינתן לכם האפשרות לסגת מהסכמתכם לבאים:

א. התקשרות אתכם להציע מוצרי קידום ושירותים; ו/או

ב. העברת מידע עליכם לידי צד שלישי שעשוי להציע לכם מוצרים או שירותים שהוא חושב שיכולים לעניין אתכם.

היכן שתיסגו מהסכמתכם להשתמש במידע האישי שלכם אנחנו נפסיק שימוש כזה באופן מיידי האפשרי לביצוע. אם אתם מעוניינים לחדול מלקבל הצעות קידום מכל צד שלישי שמסרנו לו מידע עליכם בהתאם למדיניות פרטיות זו, אנא צרו קשר עם חברה זו ישירות לפי ההליך שניתן על ידי חברה זו בהתקשרויות שלה אתכם.

(Cookies) קוקיות 10.7

1.7.10 אנחנו משתמשים ב “cookies “ומשיגים סוגים מסויימים של מידע כאשר דפדפן האינטרנט שלכם נכנס לאתר שלנו. אף על פי שלא נוכל להעניק לכם חוויה אישית באתר שלנו אם לא נזהה אתכם, אנחנו רוצים שתהיו מודעים לכך שכלים אלו קיימים. אם תבחרו לבצע רישום אצלנו תוכלו לבחור האם אתם מעוניינים שה- cookies יפעלו או לא.

2.7.10 Cookies הם מזהים המכילים ספרות ואותיות הנשלחים על ידינו לכונן הקשיח במחשב שלכם דרך הדפדפן על מנת לאפשר למערכות שלנו לזהות את הדפדפן שלכם וכדי לספק אפשרויות כמו ברכות אישיות ואחסון של פריטים בסל הקניות שלכם בין ביקורים. ה- cookies הללו יאפשרו לנו לשפר את ההכרה שלנו על השימוש שלכם באתר שלנו ולוודא שכל העמודים שאתם מבקשים לראות אכן מתקבלים בהצלחה. בעוד שה-cookies הללו הם אנונימיים, הם בהחלט מאפשרים לנו לשפר את האתר. תפריט העזרה בשורת התפריט ברוב הדפדפנים יראה לכם כיצד למנוע מהדפדפן שלכם לאשר cookies חדשים, כיצד לגרום לדפדפן להודיע כאשר אתם מקבלים cookie חדש וכיצד לנטרל cookies לחלוטין. עם זאת, cookies מאפשרים לכם לנצל במלואן כמה מהאפשרויות המועילות ביותר באתר שלנו ואנחנו ממליצים שתשאירו אותם פועלים. אם אכן תבחרו להשאיר אותם פועלים, ודאו ביצוע של ניתוק כשאתם מסיימים להשתמש במחשב משותף.

אבטחה 10.8

1.8.10 אנחנו באיש שטח מבינים כמה זה חשוב לשמור בביטחה כל מידע שאתם מספקים לנו. האתר שלנו (e-shetach.co.il(משתמש כרגע בטכנולוגיית הצפנה ברמה גבוהה מסוג SSL ,תוכנת האבטחה המתקדמת ביותר כיום לעסקאות מקוונות. מסיבה זאת אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאנחנו לוקחים ברצינות רבה את האבטחה של התשלום שלכם ושל פרטיכם האישיים. ייתכן ובעתיד נבצע שינויים אם נרגיש שאבטחה מוגברת תועיל לכם בעת שימוש באתר.

2.8.10 אתם יכולים לדעת מתי דף אינטרנט הוא מאובטח, זאת כאשר `https `יחליף את ה- `http `לפני ה-e-shetach.co.il בשורת הכתובת בדפדפן שלכם, בנוסף יופיע מנעול קטן בשורה התחתונה בחלון הדפדפן.

3.8.10 בעוד שכרגע אנחנו משתמשים בהצפנת SSL על מנת להגן על מידע מקוון רגיש, אנחנו גם מגינים על המידע שלכם כאשר הוא איננו מקוון. כל המידע שלכם, לא רק המידע הרגיש שהוזכר לעיל, מוגבל במשרדים שלנו. רק עובדים שזקוקים למידע כדי לבצע מטלה מסויימת (כמו למשל, נציג שירות לקוחות) מקבלים גישה למידע האישי שלכם. השרתים עליהם אנחנו מאחסנים את המידע האישי שלכם נשמרים בסביבה מאובטחת.

(Phishing) מקוון דייג 10.9

1.9.10 דייג מקוון הוא תופעה המתרחשת באינטרנט שבה מנסים להונות אדם ולגרום לו למסור מידע חסוי. דוגמאות כוללות הזדהות ברמייה כחברה חוקית כאשר שולחים דואר אלקטרוני למשתמש, בניסיון לגרום למשתמש לשלוח מידע אישי שישמש לגניבת זהות וזיוף.

2.9.10 איש שטח לעולם לא תבקש מכם לשלוח פרטים אישיים כלשהם דרך הדואר האלקטרוני. במידה ונדרוש פרטים כאלה, מסיבות של אבטחה נבקש מכם ליצור איתנו קשר בטלפון. במידה ותקבלו דואר אלקטרוני המזדהה כאיש שטח ומבקש מידע מסוג זה אנא אל תשיבו אלא צרו איתנו קשר באופן מיידי.

תלונות10.10

1.10.10 אם אתם מרגישים שאיש שטח אינה פועלת לפי מדיניות הפרטיות המפורסמת, ראשית צרו קשר עם שירות לקוחות ב -service@e-shetach.co.il או בטלפון ב 1-700-708022 .- אתם יכולים גם לכתוב לנו ל:

איש שטח

א.תעשייה

הר עמשא 9040300

 

11 . מדיניות האחריות

ככלל, איש שטח ידוע באחריות המקפת והיסודית שהוא מעניק למוצרים הנמכרים בו, לאחר שעברו מסלול בדיקה מפרך על מנת להצדיק את מכירתם לכם. עם זאת, לכל מוצר הנמכר באתר תקופת אחריות שונה המפורטת בדף מוצר.

מצאנו לנכון להבהיר מספר נושאים באשר לאחריות:

11.1 החלפה או תיקון של המוצר אינה מאריכה את תקופת האחריות.

11.2 במצב של צורך נטען במימוש האחריות, יימסר המוצר לבדיקת איש שטח אשר תדאג לתיקונו ו/או החלפתו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל שאכן נמצא פגם החוסה תחת האחריות.

11.3 מדיניות האחריות אינה מכסה נזק מפעולות שנעשו ללא קריאת ההוראות באשר למוצר, משימוש לא נכון במוצר ו/או בלתי סביר ו/או בחוסר מחשבה ו/או בפזיזות, ו/או מעבר להגדרות המסוגלות של המוצר וכן תיקון או טיפול שנעשו שלא על ידי מתקן מורשה מטעם החברה.

11.4 איש שטח לא תהיה אחראית ולא יישאו בכל נזק – ישיר, עקיף, תוצאתי ובכלל, העלול להגרם כתוצאה מרכישה באתר או שימוש בו שלא בהתאם לתקנון.

12 . דין ושיפוט

בביקורך באתר, הנך מסכים לכך שתנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל בכל דבר ועניין. בביקורך באתר הנך גם מסכים כי הכתובת לבירורים ומחלוקת בנושא האתר והפעולות שבו יהיה בית המשפט שבמחוז באר-שבע.